PROGRAMMERS

Anastasia Akulinina

Anastasia Akulinina

Gilad Cohen  // Programming Lead

Gilad Cohen // Programming Lead

Sarah Li-Lun MacArthur

Sarah Li-Lun MacArthur

Simona Ramkisson

Simona Ramkisson

Robyn Citizen

Robyn Citizen

John Debono  // Manager of Programming

John Debono // Manager of Programming

Ron Ma

Ron Ma

Reza Sameni

Reza Sameni

Celeste Cole

Celeste Cole

Mark Hutchison

Mark Hutchison

Michelle Ragno

Michelle Ragno

David Vella

David Vella